Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Τηλέφωνο : ( 30) 210 3729 100
Τηλέφωνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Συνεργατών: ( 30) 210 3729 102
Fax : ( 30) 210 3729 101
E-mail : info@ecdl.gr  
Διεύθυνση : Κοραή 3, 105 64 Αθήνα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι o Όμιλος PeopleCert θα επεξεργαστεί τα δεδομένα της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, καθώς και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει στο θέμα/πρόβλημα που περιγράφετε. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Όμιλο PeopleCert μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@ecdl.gr

ΔΗΛΩΣΗ
Με την αποστολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ότι συναινώ ώστε όλα τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Όμιλο PeopleCert.
Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Στοιχεία ζητήματος επικοινωνίας